The coming of Demhit in to Eritrean's politics has been already forecasted: it is not news anymore

Go down

The coming of Demhit in to Eritrean's politics has been already forecasted: it is not news anymore  Empty The coming of Demhit in to Eritrean's politics has been already forecasted: it is not news anymore

Post  zerai deres on Thu Jan 31, 2013 10:09 am

ኢንተርቪው ምስ ክቡር ፕረሲደንት ኢሳያስ አፍወርቂ (ዕለት 17.05.2012), Click here to read the original script

The coming of Demhit in to Eritrean's politics has been already forecasted: it is not news anymore  Isaias10
ሕቶ ጋዜጠኛ.....

ክቡር ፕረሲደንት ጊዜካ ወፊይካ ሕቶና ንክትምልስ ናብዚ ስለዝመጻካ አቀዲሜ ብሽም ሰማእቲ ከመስግነካ ይፈቱ.፣ ቀጺሌ ናብታ ቀዳመይቲ ሕቶይ ክአቱ፣ ካብቲ ለንቅነ ክዛረቡላ ዝቀነየት ሕኪያ ክጅምር .......ok!


ኤርትራዊ ዘይምኳንካ ክንሱ፣ ንልእሊ 50 ዓመት ብከመይ አብስልጣን ክትጸንህ ክኢልካ ?

መልሲ ክቡር ፕረሲደንት፣.......


ንዶርሆ እኽሊ ሂብካ ንኤርትራዊ ከኣ....ምሒልካ ኢሎሞ ....

አስፍህ፡አቢሌ ክገልጸልካ ምፈተኩ ግን ምስ ግዜ ኩሉ ክበርህ ስለዝኮነ ...ንግዜ እንተገደፍናዮ ይሃይሽ በሃላይ እዬ ......... ንነዊሕ ዓመት ክትጸንህ ድሌት እንተለካ ስትራተጂ ከድልየካ እዩ ፣ ድሌት እንድህር አሎ ፣ ኩሉ ክትበጽሆ ትክእል ኢካ ። ልብካ ከም መገዲ ከረን ጠዋዊካ፣ ንእሾክ ብካልእ እሾክ እንዳውጻካ ምቅናይ ይከኣል ኢዩ ...

እወ ሓቂ እዩ ፣ እታ አጋሜ ትብል ቃል ገና ቀደም አብ ሜዳ ኮለና በጨቅ ትብሎም ኔራ ......... ፣ አብ ልበይ ሒዜያ ጸንሔ፣ አብዚ ሕጂ እዋን ዳርጋ ኩላ ዓጋሜ ትብል ዝነበረት ተወዲኣ እያ ዘላ። እታ ጉጅለ ሕጂ ብስሩ የላን ክበሃል ይከአል እዩ ፤ እተን ዝተረፋ ከኣ ቀስ ብቀስ ይጸንታ አለዋ.........አሻ ዶ ባራኪ ኢሉ ዉጩ .......ንመቦቆልካ ንክፈልጥ ዝባህትት ሰብ ወዒሉ ሓዲሩ ንስልጣንካ ይደሊ አሎ ማለት እዪ ፣ ንከምዚ ዝኣመሰሉ እንዳልገስካ ክትጓዝ ትክእል ኢካ ..........ሎሚ ብዉሑድ ሰአታት ቤተሰብ ፋህ ብትን ክተብል ቀሊል እዩ .

.... ብግቡእ ቴክኖሎጂ ክትጥቀም እንተክኢልካ ከም Ipad, pal-talk ብቀሊሉ ዘረባታት ክከይድ ይክእል እዩ ...... አዝዩ ዝረቀቀ ሜላታት ክትምሕዝ ክትክእል አለካ ፣... ብካልእ ሸነክ ፣ ከም ተወሳኪ ማለተይ እዬ ........ እዘን ተቃዉሞ ዉዱባት ኢትዮጵያ ፣ወይከኣ ምብራቅ ሱዳን፣ ሰራዊቶም አብ ዉሽጢ ኤርትራ ነሰልጥኖም ዘለና ። ነዚኦም አሰልጢና አቡ ኮሎ ንሕዞም ።. እቲ ቀንዲ እላማና ፣ ንዉሽጣዊ ማእበል ምእጋት ኢዩ። ኮንትሮል ንገብረሉ፣ ነቲ ሚዛን ሃይሊ ባላንስ መግበሪ ንጥቀመሉ አለና ማለት እዩ።እዚያ.. ዋላ ..እታ ዝበለጸት ሜላ እንተ ዘይኮነት ፣ ጋዳፊ ወይዉን ሙባረክ ኣይተጠቀሙላን ኔሮም...... ከም ሃጓፍ ጸኒሃቶም............. እንሔልካ እዚ ኩሉ ሽግር ድህሪ 40 አመት መጺኡ ማለት እዩ።

ንነዊህ ክትጸንህ እንተ ደሊካ፣ ደሃራይዉን ንወድካ ነታ ሚስጥር አመሃላሊፍካ ክትሃልፍ እንተኮይኑ.፣ ከምዚ ዝኣመሰሉ ሜላታት ክትጥቀም ግድነት እዩ፣


አብ ዉሽጢ እ..ዚ... 50 ዓመት ዝበሃል ናይ ቃልሲ ዕድሜ፣ አብታ ኮረሻ ስልጣን ንምጽናህ ዘይተመሓዘ ምሕዞ አይነበረን ክበሃል ይከአል ኢዩ.....


በሓጺሩ...እሳ እያ እታ ሚስጥር ምቅናየይ .... መልሼልካ ክከውን ተስፋ ይገብር ..


ጋዜጠኛ ፣


እወ ክቡር ፕረሲደንት ይቀንየለይ.....


ጋዜጠኛ፣ እታ ትቅጽል ሕቶይ ከኣ


እዚ አብ ሲናይ (ግብጺ)ዝግበር፣ ..... ካብ ዝሓድሙ ኤርትራዊያን፣.... ኩሊቶም ፣ ዋላ ንከብዶም አውጺኦም፣ ዝሸጡ ራሻይዳ (በደዊን ) ዝበሃሉ ምስ ህግደፍ ምስጢራዊ ርክብ አለዎም ይበሃል አሎ ፣ ነዚ እንታይ ትምልሰሎም ፣ ብፍላይ ናይ ኤርትራዊያን ኩሊት እምበር ናይ ካልኦት፣ ንአብነት ናይ ኢትዮጵያዊያን ዋላ ናይ ሱዳናዊያን እይትንከፍን እዩ ዝበሃል ዘሎ ፥


ክቡር ፕረሲደንት

ካብ ኢትዮጵያ ወይከኣ ካብ ካልኦት ሃገራት አፍሪቃ ዘዝከደ......... ኤርትራዊ እዬ ክብል እንተ ኮይኑ ፣ አኔ ንከምዚ ዝኣመሰለ ጽውጽዋይ መልስ ክህብ አይኮንኩን፣ ግን ነቲ ሕዝቢ ምእንቲ ክበርሃሉ ነቲ ኩነታት ብሓፈሸኡ ክዛረብ ክፍትን እየ፣

ሕዝቢ እቲ ጉዳይ አጸቢቁ ክበርሃሉ ምእንቲ፣ ብሕቶ ኽጅምር...........እዛ ሃገር ብከመይ ትመሃደር ኣላ?፣ ሰብ እንታይ በሊዑ ይሓድር አሎ? ጥሜት አብ ሃገርና ብከመይ ክንምክቶ ክኢልና ?. አብ ጎረባብትና ጥሜት ከሎ አባና ስለምንታይ ዘየለ.? ....ንከምዚ ዝአመሰለ ሕቶ ክምልስ ዝክዕል ሰብ ..... አኔ እዚ ክጠፍኦ እዩ ኢሌ አይኣምንን...........መብዝሓቱ ኳ ዋላ እንተ ተረድኦ ገለ ገለ ዉሁዳት ዘይርድኦም አይሰአኑን እዮም

እቲ መልሲ ቀሊል እዩ ...................አብ ሲናይ ከቲርና ኩሊትን ፣ ከብዲን እንተዘይሸጥና እሞኒ ... እታ ሓገርና፣ ዋላ እቲ ሕዝቢ .. ብምንታይ ጠጠው ኢሉ..... ጸኒሁ፟

ዉሁዳት ከደኣት ኤርትራዊያን ኩሊቶም ወፊዮም ................እቲ አብ ዉሽጥ ሃገር ዝነብር ህዝቢ በብቁሩብ ይናበር አሎ ማለት እዩ .......ነዚ ዝጠፍኦ አይክህልዉን እዩ አይብልን እዬ፣ እቲ መከተ ጥሜት ግን ካብከሙ ብዝተረክበ አታዊታት አሰር ወዲ አሰር አዲግና ነቲ ህዝቢ ከይጠመየ ከምዝሃልፍ ሓጊዙዎ እዩ በሃላይ እዬ

ሕጂዉን ንድሕሪት አይንክብልን ኢና ..............አታዊ ዘዝተረክቦ ክትምዝምዝ በሊህነት እዩ፣ ፣ አብ መሪህነት ሕዝባዊ ግንባር ዝጸነሃናን ዝነበረን ኢዩ..................እዚ አብ ሰዉራ ዝተመሃርናዮ፣ ዝበለጸ ተአጻጻፊነት ዝሃሓትት፡ተባላሃትነት እዩ ኢልካዉን ክዝረብ ይከአል እዩ

ይቀነይየለይ ክቡር ፕረሲደንት

Bonus: enjoy this movie


ተከታተልትና አብ ዝቅጽል ግዜ ንፕረሲደንት ሒዝናልኩም ክሳብ ንቀርብ በዚ ወደሃንኩም እንዳበልና ቃለ መሕተትና ንዉድእ

ADAM
Click here & download our toolbar and stay in touch

zerai deres

Posts : 192
Join date : 10/09/2012

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum